Slider

RODZAJE CZŁONKOSTWA

Stowarzyszenie Klubu Higienistek dzieli członków na :

Wspierających :

Członkiem wspierającym stowarzyszenia Klubu Higienistek mogą być osoby, które ukończyły bądź są w trakce nauki na kierunku licencjonowana higienistka dentystyczna/dyplomowana higienistka stomatologiczna oraz:

 • zapoznały się z statutem i celami Klubu Higienistek,
 • wypełniły ankietę na członka Klubu Higienistek,

Członkowie wspierający otrzymują :

 • legitymcję klubowicza,
 • bezpłatne członkostwo,
 • bezpłatne uczestnictwo w zebraniach,
 • konferencjach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub Higienistek,

Zwyczajnych :

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia Klubu Higienistek mogą być osoby, które ukończyły bądź są w trakcie nauk na kierunku licencjonowana higienistka dentystyczna,/dyplomowana higienistka stomatologiczna oraz :

 • zapoznały się z statutem i celami Klubu Higienistek,
 • wypełniły ankietę na członka Klubu Higienistek,
 • złożyły pisemną deklarację,
 • przedłoży skan dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 • wysłały skan dyplomu oraz dekarację na adres klubhigienistek@gmail.com,
 • dokonały opłaty członkowskiej w wysokości 50 zł na rok.

Członkowie zwyczajni otrzymują :

 • legitymcję klubowicza,
 • bezpłatne członkostwo,
 • bezpłatne uczestnictwo w zebraniach,
 • konferencjach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • możliwość biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

Członkowie zwyczajni są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności połowy
składu.

Honorowych:

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, niezależnie od swej narodowości, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia Klubu Higienistek, po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.

KLUB HIGIENISTEK

Numer konta: 19 1140 2004 0000 3602 7815 1883

Numer KRS: 0000753361

Numer NIP: 7162824284

Numer REGON: 381583130

KH