Slider

CELE KLUBU HIGIENISTEK

 1. Aktywne propagowanie zawodu dyplomowanej higienistki stomatologicznej i licencjonowanej higienistki dentystycznej.
 2. Promocja higieny jamy ustnej wśród społeczeństwa.
 3. Integracja środowiska zawodowego poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej w Polsce i poza granicami. Rozwój i zacieśnienie stosunków środowiska higienistek stomatologicznych.
 4. Kształtowanie etyki zawodowej.
 5. Aktywizacja środowiska higienistek stomatologicznych w Polsce.
 6. Identyfikowanie problemów i zagrożeń dotyczących grupy zawodowej – higienistek stomatologicznych oraz proponowanie działań na rzecz ich rozwiązania.
 7. Holistyczne podejście do profilaktyki.
 8. Tworzenie innowacyjnych i holistycznych rozwiązań w tworzeniu programów profilaktycznych.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Prowadzenie działań edukacyjnych i promocji zdrowia w profilaktyce stomatologicznej.
 11. Działalność rzecznicza. Ochrona praw zawodu dyplomowanej higienistki stomatologicznej i licencjonowanej higienistki dentystycznej oraz reprezentowanie interesów tej grupy.
 12. Promocja postaw prozdrowotnych, w kontekście medycznym, psychologicznym i społecznym.
 13. Rozwój, upowszechnianie i wspieranie wszelkich form kształcenia
 14. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 17. Działalność w obszarze kultury i sztuki.
 18. Działalność charytatywna.

KLUB HIGIENISTEK

Numer konta: 19 1140 2004 0000 3602 7815 1883

Numer KRS: 0000753361

Numer NIP: 7162824284

Numer REGON: 381583130

KH